logo
   
KUNSTFORENINGEN .
UDSTILLINGER .
FOREDRAG/GALLERI .
BESTYRELSEN .
VEDTÆGTER .
GEVINSTER .
STRATEGI .
PRIVATLIVSPOLITIK .
 
BLIV MEDLEM

 

 

 

 
Vedtægter for Kunstforeningen Foyer`en

Kunstforeningen Foyer’en

Vedtægter
§ 1
Navn og hjemsted
Foreningens navn: Kunstforeningen Foyer’en
Foreningens hjemsted: Høje-Taastrup Kommune.
§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er at øge interessen for kunst i kommunen, bl. a. ved afholdelse af skiftende udstillinger i Taastrup Idræts Hallers foyer.
§ 3
Medlemskreds og kontingent
Som medlem i foreningen kan optages alle med interesse for kunst. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
§ 4
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden 1. marts – 31. marts.
Indkaldelse sendes pr. brev eller med elektronisk post til medlemmerne senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse, vedlagt det reviderede regnskab.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden mødet.
Der kan stemmes pr. fuldmagt. Hvert medlem må dog højst medbringe én fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde nedenstående punkter:

  1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse i henhold til § 5
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til denne inden for en måned, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt stiller krav herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske med 8 dages varsel og bekendtgøres som ved en ordinær generalforsamling.
§ 5
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at tre medlemmer vælges i de lige år og to medlemmer i de ulige år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Endvidere vælges på generalforsamlingen to suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen samt to revisorer og en revisorsuppleant, ligeledes for et år.
§ 6
Tegning af foreningen
Foreningen tegnes af formanden. I dennes fravær af næstformanden.
§ 7
Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 8
Hæftelser
Foreningen hæfter alene med sin formue.
§ 9
Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst ¾ af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
§ 10
Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt til dette specielle formål.

Vedtagelse af forslaget om opløsning kræver, at ¾ af de på mødet stemme-berettigede medlemmer stemmer for.

Såfremt forslaget vedtages, overdrages det af foreningen ejede billede af Stema Leicht, der hænger i Taastrup Idræts Haller, til Taastrup Idræts Hallers ejendom. Aktiver i foreningen derudover overdrages til billed-kunstneriske formål i Høje-Taastrup Kommune, og foreningens arkiv afleveres til lokalhistorisk arkiv i Taastrup..

Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. februar 2004.
Ændringer i vedtægterne er efterfølgende besluttet på generalforsamlingerne den 16. marts 2006, den 24. marts 2011 og den 28. februar 2019.

Download i PDF.: [Vedtægter]
til toppen
VEDTÆGTER


Send en email